chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 7 đường Cô Tám, phường Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052.3823297

Fax: 052.3825086

Email: qlttquangbinh@gmail.com

Website: https://quangbinh.dms.gov.vn/