Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục QLTT Quảng Bình

Ngày 14/01/2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-CQLTT về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường Quảng Bình
Xem nội dung Quyết định tại đây