Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục QLTT Quảng Bình

Ngày 28/12/2020, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-CQLTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường Quảng Bình
Xem nội dung Kế hoạch tại đây