Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 539/TB-CQLTT ngày 16/6/2022 của Cục QLTT Quảng Bình về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản