Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 157/TB-CQLTT ngày 3/3/2021 của Cục QLTT Quảng Bình về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản