Ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng đường của Cục QLTT Quảng Bình

Ngày 17/9/2019, Cục trưởng Cục QLTT Quảng Bình phê duyệt Quyết định số 503/QĐ-CQLTT Ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng đường của Cục QLTT Quảng Bình

Tại nội dung Quyết định tại đây