Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lấy ý kiến Dự thảo ghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.
Tổng cục Quản lý thị trường đăng tải toàn văn  Dự thảo Nghị định để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Mọi ý kiến góp ý đề nghị gửi về Tổng cục Quản lý thị trường, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tải Dự thảo Nghị định tại đây 
Tải Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ tại đây

Cổng thông tin Tổng cục Quản lý thị trường