Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 98/TB-CQLTT ngày 29/01/2020 của Cục QLTT Quảng Bình về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Xem nội dung Thông báo tại đây